این دستور کار تایپ شده و کیفیت آن خوب می باشد

               دستور کار آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی    (حجم فایل 808kb)